1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku v internetovom obchode (e-shope) prevádzkovanom na webovej stránke www.nadychcistoty.sk (ďalej len „webová stránka“).

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť s ručením obmedzeným: Popolušky Prima s. r. o., so sídlom: Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava, IČO: 53 556 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 48463/T, konajúca prostredníctvom konateľov:

Simona Molnárová, e-mail: obchod@nadychcistoty.sk, telefón: +421 911 321 330

Alexandra Culinková, e-mail: obchod@nadychcistoty.sk, telefón: +421 911 321 330

1.3 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcimi prostredníctvom e-shopu umiestneného na webovej stránke www.nadychcistoty.sk a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností zmluvných strán obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej písomnej zmluve, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania zmluvných strán obsiahnuté v písomnej zmluve, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania.

1.4 Predávajúci pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.5 Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v internetovom obchode (e-shope) na webovej stránke predávajúceho a/alebo má záujem o uzatvorenie zmluvy. Kupujúci môže pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupovať ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

1.6 Kupujúci je v postavení spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zmluva uzatvorená s kupujúcim – spotrebiteľom je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka a vzťahujú sa na ňu zákonné ustanovenia o spotrebiteľskom práve.

1.7 Kupujúci je v postavení podnikateľa v prípade, ak je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že aj v prípade, ak kupujúci pri svojej registrácii na webovej stránke, v objednávke a/alebo kedykoľvek počas uzatvárania a plnenia zmluvy, uvedie predávajúcemu IČO, DIČ alebo IČ DPH, bude považovaný za kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná ako podnikateľ v zmysle tohto odseku VOP. Zmluva uzatvorená s kupujúcim – podnikateľom je zmluva uzatvorená podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom zmluvný vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa považuje za obchodnoprávny vzťah.

1.8. Okrem pojmov, ktoré sú osobitne definované v ktorejkoľvek časti týchto VOP, sú v týchto VOP používané aj nasledovné pojmy, pričom ich význam je nevyhnutné vykladať tak, ako sú definované nasledovne:

- 1.8.1 Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

- 1.8.2 Zákonom o ochrane spotrebiteľa sa rozumie zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

- 1.8.3 Zákonom o zmluvách na diaľku sa rozumie zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- 1.8.4 Zákonom o ARS sa rozumie zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení;

- 1.8.5 Tovarom sa rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke e-shopu;

- 1.8.6 Cena znamená kúpnu cenu za tovar, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu podľa článku 3.

1.9. Okrem prípadov, kedy z textu týchto VOP vyplýva opak, slová použité v jednotnom čísle majú rovnako význam v množnom čísle a naopak a slová použité v mužskom rode majú rovnaký význam v ženskom rode a strednom rode.

1.10. Ak z textu nevyplýva inak, referencie a odkazy na ustanovenia, články, odseky, sa považujú za referencie a odkazy na ustanovenia, články, odseky týchto VOP.

1.11. Názvy článkov alebo označenie akýchkoľvek častí VOP nemajú vplyv na výklad alebo interpretáciu ďalšieho textu VOP.

1.12. Definície a výkladové pravidlá uvedené v tomto článku VOP sa uplatňujú na zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ medzi nimi nie je písomne dohodnuté inak.

2.1 Predávajúci zverejňuje na webovej stránke informácie o ponúkanom Tovare, jeho cene a nákladoch spojených s internetovým predajom a výdajom Tovaru; zverejnenie týchto informácií na webovej stránke nie je možné považovať za návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy, nakoľko údaje uvádzané predávajúcim na webovej stránke majú len orientačný charakter a záväznými sa stávajú len v prípade výslovného potvrdenia objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.

2.2 V prípade, ak kupujúci má záujem o kúpu Tovaru, ktorého ponuka je zverejnená na webovej stránke predávajúceho, kupujúci vyberie z ponuky Tovaru ním požadovanú položku Tovaru, a to kliknutím na predmetnú položku Tovaru, následne v časti „Počet“ uvedie množstvo Tovaru a klikne na tlačidlo „Do košíka“. Kupujúci je oprávnený ďalej pokračovať v prehliadaní ponuky Tovaru a rovnakým spôsobom označiť aj iné položky Tovaru, ktoré sú ponúkané predávajúcim na webovej stránke. Po ukončení výberu príslušných položiek Tovaru a v prípade záujmu kupujúceho prejsť k záväznej objednávke vybraných položiek Tovaru, kupujúci klikne na tlačidlo umiestnené v pravej hornej časti webovej stránky, označené ako „Košík“ a následne je kupujúcemu poskytnutá zhrňujúca informácia o Tovare, ktorý má záujem kúpiť a tiež možnosť automaticky prejsť do „Pokladne“. Kupujúci je vo fáze „Košík“ oprávnený odstrániť a pridať položky Tovaru, meniť množstvo a zadať kód zľavového kupónu za účelom získania zľavy na dotknutý nákup Tovaru u predávajúceho, pričom kupujúcemu budú uvedené informácie o celkovej cene za objednaný Tovar v časti „Cena spolu“. V prípade, ak Kupujúci ukončil výber položiek Tovaru, klikne na tlačidlo „Skontrolovať a objednať“, pričom bude presmerovaný do časti „Checkout“, v ktorej kupujúci pokračuje vo vypĺňaní objednávky voľbou požadovaného spôsobu dopravy, platby a vyplnením fakturačných a doručovacích údajov či vyplnením kódu zľavového kuponónu. Po riadnom vyplnení všetkých požadovaných údajov sa kupujúcemu zobrazia informácie v časti „Vaša objednávka“, v rámci ktorej sa kupujúcemu zhrnú informácie o objednávke, a to najmä o položkách objednávaného Tovaru, množstve, spôsobe dopravy, platbe, cene, vrátane celkovej ceny za celú objednávku Tovaru. V tejto časti označenej ako „Vaša objednávka“ kupujúci zároveň zaklikne tlačidlo „S obchodnými podmienkami som bol oboznámený“, čím potvrdí znenie týchto VOP a vôľu byť nimi viazaný. Objednávka kupujúceho je zaslaná predávajúcemu okamihom kliknutia na tlačidlo „OBJEDNAŤ S povinnosťou platby“, pričom vykonanie tohto úkonu sa považuje za záväzný návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy. V prípade, že Kupujúci po výbere tovaru preskočí možnosť otvoriť „Košík“ a zaklikne tlačidlo „Pokladňa“ bude presmerovaný do časti „Checkout“ a bude postupovať tak ako je opísané v tomto odseku od časti „Checkout“ až po časť „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.

2.3 Predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu, uvedenú v objednávke kupujúceho, informáciu o prijatí objednávky, pričom predávajúci následne preverí dostupnosť jednotlivých položiek objednaného Tovaru, ako aj spôsobilosť predávajúceho riadne a včas dodať Tovar kupujúcemu podľa objednávky; na základe dotknutého preverenia predávajúci buď objednávku potvrdí alebo kupujúceho informuje o nemožnosti dodania Tovaru. Okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Prijatie a potvrdenie objednávky/informácie o nemožnosti dodania Tovaru môže byť obsiahnutá v jednom e-maile, pričom táto informácia o spojení bude obsiahnutá v tele tohto e-mailu.

2.4 Predávajúci je viazaný ponukou Tovaru vrátane ceny po celý čas ich zverejnenia na webovej stránke, ak nie je pri jednotlivých položkách Tovaru uvedená informácia o nedostupnosti tej-ktorej položky Tovaru. K uzavretiu zmluvy, a teda ku vzniku konkrétnych práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k príslušnému Tovaru, však dochádza až okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim.

3.1 Všetky ceny Tovaru uvedené na webovej stránke sú konečné vrátane DPH, pričom zahŕňajú aj náklady na balenie Tovaru..

3.2 V cene nie sú zahrnuté náklady na doručenie Tovaru a platbu ceny, pričom výška týchto nákladov, ktoré sú predávajúcim fakturované kupujúcemu popri cene Tovaru, je vždy uvedená pri vypĺňaní objednávky na webovej stránke v časti „Vaša objednávka“, a teda kupujúci je oboznámený s výškou týchto nákladov vždy pred odoslaním objednávky.

3.3 Všetky akciové zľavy zverejnené na webovej stránke platia do vypredania zásob príslušných položiek Tovaru, na ktoré sa akciová zľava vzťahuje, pokiaľ pri konkrétnej položke Tovaru nie je uvedené inak.

3.4 Poskytnutie akejkoľvek mimoriadnej zľavy z ceny, ktorá nie je uvedená na webovej stránke predávajúceho, je možné iba na základe predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

3.5 Okamihom uzavretia zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť za Tovar kúpnu cenu. S celkovou cenou je kupujúci uzrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred okamihom jej odoslania predávajúcemu. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

3.6 Kupujúci uhradí cenu za Tovar spôsobom, ktorý kupujúci označil vo svojej objednávke, a to:

- 3.6.1 platba bezhotovostným prevodom s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode –Kupujúcemu budú pri výbere tohto spôsobu úhrady ceny Tovaru zaslané na e-mail, ktorý uviedol v objednávke, bankové údaje pre úhradu ceny Tovaru, pričom cena je splatná do dvoch (2) kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol = číslo objednávky, ktorý je dôležitý pre priradenie platby k objednávke. Tovar je expedovaný až po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho.

3.7 Faktúru alebo iný daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu elektronickou formou na e-mail uvedený v objednávke kupujúceho a zároveň originál faktúry priloží k zásielke Tovaru.

3.8 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú cenu v zmysle týchto VOP ani v dodatočnej lehote sedem (7) kalendárnych dní odo dňa splatnosti ceny, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia

4.1 Predávajúci dodá Tovar, pokiaľ nie je pri jednotlivých položkách Tovaru uvedené na webovej stránke inak, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uzavretia zmluvy.

4.2 Kupujúci je oprávnený, v prípade nedodania Tovaru predávajúcim podľa ods. 4.1 týchto VOP ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej predávajúcemu zo strany kupujúceho, odstúpiť od zmluvy, pričom predávajúci je povinný v takom prípade vrátiť kupujúcemu už zaplatenú cenu, a to v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní odo doručenia odstúpenia kupujúceho od zmluvy predávajúcemu, rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, prípadne inou vhodnou formou, napríklad bankovým prevodom. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný predávajúci dodať Tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú cenu alebo jej časť v lehote štrnásť (14) dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v lehote tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa oznámenia predávajúceho o nemožnosti dodať Tovar, zrušuje sa zmluva od začiatku a v prípade, ak kupujúci už uhradil cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú cenu alebo jej časť v lehote štrnásť (14) dní odo dňa zrušenia zmluvy.

4.3 Kupujúci si pri vykonávaní objednávky zvolí spôsob dodania Tovaru, a to odoslaním Tovaru, pričom dodanie Tovaru sa v takom prípade uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

4.4 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď dôjde k prevzatiu všetkých častí objednaného Tovaru, alebo ak sa a/ Tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tej časti Tovaru, ktorá bola dodaná ako posledná, b/ dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c/ Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

4.5 Expedície Tovaru, ktorý je skladom bývajú väčšinou realizované do štyridsaťosem (48) hodín od prijatia objednávky. Tovar objednaný v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok sa zasiela zvyčajne nasledujúci pracovný deň. Ak nie je Tovar na sklade, objednávka sa realizuje obvykle v deň doručenia Tovaru subdodávateľom. Objednávky sú expedované v poradí, v ktorom prišli. Predávajúci vynakladá maximálnu starostlivosť, aby dodanie Tovaru bolo zrealizované čo najskôr.

4.6 Nebezpečenstvo škody na Tovare, ako aj vlastnícke právo k Tovaru, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru kupujúcim.

5.1 Predávajúci je povinný:

- 5.1.1 dodať na základe zmluvy kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

- 5.1.2 zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

- 5.1.3 bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním Tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu,

- 5.1.4 odovzdať kupujúcemu spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad),

- 5.1.5 plniť ďalšie povinnosti v zmysle zmluvy a týchto VOP.

5.2 Predávajúci má právo:

- 5.2.1 na riadne a včasné zaplatenie ceny od kupujúceho za dodaný Tovar,

- 5.2.2 od zmluvy alebo objednávky odstúpiť, ak sa stane plnenie objektívne nemožným (napr. Tovar sa prestane vyrábať) a zároveň sa s kupujúcim nedohodne na inom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatí objednaný Tovar vopred a dôjde k odstúpeniu od zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu celú cenu do piatich (5) pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy (odstúpenie môže byť oznámené telefonicky, emailom alebo písomne),

- 5.2.3 iné práva v zmysle zmluvy a týchto VOP.

5.3 Kupujúci je povinný:

- 5.3.1 prevziať objednaný a dodaný Tovar, pokiaľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, a to v mieste, ktoré uviedol v objednávke, resp. na mieste, ktoré uviedol pri zmene dodacej adresy na základe dohody s dopravcom,

- 5.3.2 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru,

- 5.3.3 uviesť správnu a úplnú adresu, na ktorú má byť objednaný Tovar doručený,

- 5.3.4 plniť ďalšie povinnosti v zmysle zmluvy a týchto VOP.

5.4 Kupujúci má právo:

- 5.4.1 na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami,

- 5.4.2 iné práva v zmysle zmluvy a týchto VOP.

6.1 Reklamačný poriadok upravený v tomto článku týchto VOP sa vzťahuje na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim v postavení spotrebiteľa vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy podľa ods. 1.6. týchto VOP.

6.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré:

6.2.1 má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na kupujúceho, t.j. pri prevzatí Tovaru a za vady, ktoré

- 6.2.2 sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka), s výnimkou Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, na ktorý sa záruka nevzťahuje.

6.3. Vady pri prevzatí Tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase prechodu nebezpečenstva na Tovare z predávajúceho na kupujúceho, t.j. v čase jeho prevzatia Kupujúcim.

6.4 Záruka. Záručná doba na Tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ktorá plynie od prevzatia Tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý Tovar je dvanásť (12) mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho.

6.5 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru podľa ods. 6.2. týchto VOP v nasledovných prípadoch:

- 6.5.1 ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti za vadu Tovaru do konca záručnej doby Tovaru,

- 6.5.2 ide o vady Tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností Tovaru, ktoré Tovar mal mať podľa zmluvy,

- 6.5.3 ak je vadou Tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

- 6.5.4 ak vada Tovaru vznikla používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru,

- 6.5.5 ak vada Tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,

- 6.5.6 ak vada Tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru,

- 6.5.7 ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, najmä poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

- 6.5.8 ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

- 6.5.9 ak vada Tovaru vznikla zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

- 6.5.10 pri použitom Tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,

6.6 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, ktoré existovali ku dňu prevzatia Tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci je povinný prezrieť Tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na Tovare. Kupujúci pri prevzatí Tovaru je povinný skontrolovať stav Tovaru (počet balíkov, neporušenosť obalov, poškodenie krabice alebo samotného Tovaru) podľa priloženého dodacieho listu a zároveň oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej, poškodenej alebo porušenej zásielky, ak o tom svedčí stav Tovaru. Neúplnú, poškodenú alebo porušenú zásielku nie je kupujúci povinný prebrať, pričom túto skutočnosť je potrebné okamžite oznámiť predávajúcemu. Ak je prevzatie zásielky potvrdené podpisom kupujúceho v dokladoch dopravcu bez poznámky o neúplnosti, poškodení alebo porušení zásielky, na prípadné neskoršie reklamácie z dôvodu porušenia obalu zásielky sa síce prihliada, ale predávajúci je oprávnený namietať neopodstatnenosť takejto reklamácie.

6.7 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

6.8 Práva zo zodpovednosti za vady, a teda reklamácie sa uplatňujú u predávajúceho na adrese sídla spoločnosti: Popolušky Prima s. r. o., so sídlom: Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava, IČO: 53 556 623, email: obchod@nadychcistoty.sk, telefón: +421 911 321 330.

6.9 Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

- 6.9.1 doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, v ktorom kupujúci pravdivo uvedie informácie o vadách Tovaru, najmä presne označí druh a rozsah vady Tovaru, ako aj uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady Tovaru v zmysle článku 6.9. až 6.12. týchto VOP uplatňuje;

- 6.9.2 doručenie reklamovaného Tovaru od kupujúceho predávajúcemu, ak sa nejedná o Tovar, ktorý pre svoju povahu nie je možné doručiť poštou alebo osobne.

6.10 Kupujúci môže Tovar doručiť predávajúcemu z dôvodu reklamácie zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený Tovar na adresu prevádzky predávajúceho; predávajúci odporúča Tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť, pričom zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

6.11 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:

- 6.11.1 aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená, pričom predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,

- 6.11.2 aby vadný Tovar bol vymenený za bezvadný Tovar, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, má kupujúci právo na výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady,

- 6.11.3 odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať,

- 6.11.4 žiadať primeranú zľavu z ceny, ak sa Tovar predávaná za nižšiu cenu alebo ide o použitý Tovar.

6.12 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:

- - 6.12.1 na výmenu Tovaru,

- 6.12.2 od zmluvy odstúpiť,

- 6.12.3 na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

6.13 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa tohto článku VOP uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, odstúpením od zmluvy a vrátením ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.14 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.15 Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých dvanásť (12) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.16 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do štrnásť (14) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.17 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s Tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru. Toto právo môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ.

7.2 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 Zákona o zmluvách na diaľku, najmä od zmluvy, predmetom ktorej je:

- 7.3.1 predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- 7.3.2 predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- 7.3.3 predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- 7.3.4 predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- 7.3.5 predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.

7.4 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe na adresu prevádzky predávajúceho alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na TU. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.5 Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru.

7.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

7.7 Kupujúci vráti Tovar úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, v stave a hodnote, v akom Tovar prebral a pokiaľ je to možné Tovar by mal byť zabalený v originálnom obale.

7.8 Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do štrnásť (14) dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe, prípadne iným vhodným spôsobom (napr. bankovým prevodom). Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.9 Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s Tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu; nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

7.10 Kupujúci znáša náklady na vrátenie Tovaru pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku VOP.

8.1 Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@nadychcistoty.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsať (30) dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

8.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého znenie je TU.

8.3 Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na tejto adrese.

8.4 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.

8.5 Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

8.6 Okrem alternatívneho riešenia sporov má zákazník právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd.

9.1 Reklamačný poriadok upravený v tomto článku týchto VOP sa vzťahuje na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je v postavení spotrebiteľa, vyplývajúci zo zmluvy podľa ods. 1.7. týchto VOP.

9.2 Predávajúci zodpovedá za vady dodávaného Tovaru, ktoré existovali v čase jeho prevzatia kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vady, o ktorých kupujúci v čase prevzatia Tovaru vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti vedieť mal a mohol.

9.3 Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru Tovar riadne prezrieť a písomne vytknúť zistené vady dodávaného Tovaru najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy mal kupujúci vadu zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedy mohla byť vada zistená neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od okamihu prevzatia Tovaru. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa uplatní jednak u zjavných vád ako aj skrytých vád. V prípade, ak kupujúci túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, považuje sa dodanie Tovaru zo strany predávajúceho za riadne a vykonané včas a akékoľvek nároky kupujúceho z vád zanikajú.

9.4 Práva zo zodpovednosti za vady, a teda reklamácie sa uplatňujú u predávajúceho na adrese sídla spoločnosti: Popolušky Prima s. r. o., so sídlom: Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava, IČO: 53 556 623, email: obchod@nadychcistoty.sk, telefón: +421 911 321 330.

9.5 Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

- 9.5.1 doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, v ktorom kupujúci pravdivo uvedie informácie o vadách Tovaru, najmä presne označí druh a rozsah vady Tovaru a

- 9.5.2 doručenie reklamovaného Tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe, ak sa nejedná o Tovar, ktorý pre svoju povahu nie je možné doručiť poštou alebo osobne.

9.6 Kupujúci môže Tovar doručiť predávajúcemu z dôvodu reklamácie zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený Tovar na adresu sídla predávajúceho; predávajúci odporúča Tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť, pričom zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

9.7 V prípade, ak má Tovar vadu, je predávajúci povinný odstrániť vadu, a to spôsobom podľa svojho uváženia, najmä, avšak nie s obmedzením, opravou, výmenou alebo dodaním náhradného Tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru alebo poskytnutím zľavy z ceny či odstúpením od zmluvy. Odstrániť vadu niektorým zo spôsobov je predávajúci povinný v primeranej lehote, ktorú na tento účel predávajúci určí a oznámi kupujúcemu. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady riadne a včas zo strany predávajúceho a zmluva je porušená podstatným spôsobom, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z ceny, pričom uplatnenie takéhoto nároku je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť najneskôr do troch (3) pracovných dní od jeho vzniku, inak zaniká. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady riadne a včas a zmluva je porušená nepodstatným spôsobom, je kupujúci oprávnený požadovať iba zľavu z ceny, pričom uplatnenie takéhoto nároku je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť najneskôr do troch (3) pracovných dní od jeho vzniku, inak zaniká.

9.8 V prípade, ak kupujúci upovedomí predávajúceho o vade, za ktorú podľa názoru kupujúceho zodpovedá predávajúci, a ten predmetnú vadu nezistí, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky vykonané práce, ako aj všetky výdavky a náklady s tým súvisiace.

9.9 V prípade, ak kupujúci uplatní svoje nároky z vád Tovaru, avšak neumožní predávajúcemu bez zbytočného odkladu vykonať obhliadku reklamovanej vady a/alebo disponovať s reklamovaným Tovarom za účelom zistenia a preverenia vytýkaných vád, nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady zanikajú.

10.1 V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, prípadne podnetov, sťažností či iných podaní, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: poštou: Popolušky Prima s. r. o., so sídlom: Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava, IČO: 53 556 623 tel. č.: +421 911 321 330 e-mail: obchod@nadychcistoty.sk

10.2 Orgánom dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava.

10.3 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

10.4 Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

10.5 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie VOP.